هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

آموزش خوشنویسی با قلم نی

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

تحریر حرف ط به دو صورت جدا و متصل صورت میگیرد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

ط و ظ جدا با سه حرکت نوشته میشود

حرکت اول آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف طدو قسمت دارد  آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

 

قسمت اول با تمام قلم است و قلم با پهلو به سمت بالا حرکت میکند (البته با نوک قلم نیز قابل اجرا است) و قسمت دوم با نیم قلم است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

کاملا شبیه حرکت اول ص و ع است

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

حرکت دوم آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف طشبیه ر خنجری است   و با نیم قلم یا حرکت تمام قلم به پهلو اجرا میشود.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

حرکت سوم  دسته ط است و از سمت چپ 3 نقطه است و همانند الف مایل است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

به تصویر دقت کنید محل فرو رفتگی ط چگونه است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

ط متصل در اول و وسط کلمه

این نوع اتصال تنها یک شکل دارد و با سه حرکت نوشته میشود.

حرکت اول و سوم همیشه یک شکل دارد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

اما حرکت دوم به لحاظ اتصال به حرف بعد اشکال مختلفی دارد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل اول

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل با تمام قلم نوشته میشود و کاربرد آن قبل از الف،د-ذ، ک-گ بزرگ الفی، دندانه گرد، ه آخر میباشد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

قبل از ل بزرگ با نیم قلم نوشته میشود.  آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط قبل از دندانه گد با دو سوم قلم نوشته میشود. آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

 

شکل دوم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل با نیم قلم انجام میشود و کاربرد آن قبل از ب پ ت ث است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل سوم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

تحریر این شکل از حرف ط با یک سوم قلم انجام میشود و کاربرد آن قبل از س-ش-ع-غ-ف-ق-ک-گ کوچک دالی- واو میباشد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل چهارم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

مخصوص حرف رزژ است

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل با تمام قلم است اما قلم افقی تر قرار میگیرد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل پنجم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل از حرف ط نیز همانند شکل سوم با یک سوم قلم انجام میشود و کاربرد آن قبل از حروفی مانند ح -ج -چ -خ- م -ی – ی کشیده و ه دو چشم است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل ششم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل از حرف ط با یک سوم قلم نوشته میشود و کاربرد آن قبل از ص-ض-ط-ظ و ک- گ گرد است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل هفتم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل هفتم کاملا شبیه به ص است و با تمام قلم نوشته میشود

کاربقرد این حرف قبل از دندانه ک بعدش حروف رزژ-ح چ ج خ- م – ی (دایره ای) – ه وسط باشد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

کاربران عزیز دقت کنید تحریر این نوع اتصال ط قبل از حروفق مانند رزژ با تمام قلم انجام میشود.

شکل هشتم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل کاملا شبیه به ص است و با سه چهارم قلم نوشته میشود

کاربرد این نوع از ط قبل از دندانه ای است که بعدش سایر حروف یا دندانه ای دیگر یا کشیده باشد و قبل از ن میباشد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

هنرجویان عزیز این نکته را به یاد داشته باشید، تحریر ط قبل از ن با دور کمتری نوشته میشود.

شکل هشتم حرف ط اگر قبل از دندانه کشیده باشد، کمی بلند تر و گود تر نوشته میشود (همانند ص)

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل نهم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

کاربرد این شکل قبل از ه هفتی میباشد و با یک سوم قلم تحریر میشود.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل دهم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

تحریر این نوع از ط با تمام قلم انجام میشود و در موقع کشیدن ط-ظ یا در اتصال به س وش کشیده استفاده میشود.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

نکته:

اگر بعد از طظ دندانه ای باشد که بعدش ر ز باشد هم از شکل هفتم و هم از شکل سوم استفاده میشود. ولی به این نکته دقت داشته باشید که باید شکل هفتم را با تمام قلم تحریر کنید.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

شکل یازدهم

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این شکل تنها قبل از ب بلند کاربرد دارد.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

ط متصل در آخر کلمه کاملا همانند ط جدا است.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

نکته :

اتصال همه حروف به ط همانند اتصال حروف به ص ض و با یک سوم قلم نوشته میشود

ط و ص روی حرکت قبلی سوار میشوند.

آموزش خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف ط

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ