کد تخفیف از سایت هنر آباد فقط با ورود به ناحیه کاربری

شماره تماس : 09137218280

آموزش خوشنویسی حروف با قلم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم

در این مطلب از آموزش خوشنویسی حروف با قلم به اتصالات حرف ک در وسط کلمه میپردازیم.

تحریر برخی از اتصالات حروف اشکال مختلفی دارد و هنر جو هنگام تمرین ممکن است خسته یا دلزده شود به همین دلیل مطالب آموزشی یک حرف را در دروس جداگانه انتشار میدهیم.

اتصالات حرف ک در وسط کلمه

ک گ متصل در وسط کلمه دارای پنج شکل مختلف است

آموزش خوشنویسی حروف با قلم

شکل اول

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (39)

این شکل با چهار حرکت قلم نوشته میشود و آن را ک گ گرد نامگذاری کرده اند.

حرکت اول: با نیم قلم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (41)

حرکت دوم: با نیم قلم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (42)

حرکت سوم با تمام قلم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (43)

حرکت چهارم با تمام قلم

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

کاربرد این شکل از اتصال حرف ک قبل از حروف “الف – ک گ بزرگ الفی – ل” میباشد.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

اگر کشیده مستقیما ب ک گ وصل شود و حرف بعدی الف – ک گ بزرگ الفی یا ل باشد فقط از این شکل استفاده میشود. پس مورد استفاده کاربرد شکل اول و دوم مثل هم است مگر در انتهای کشیده که فقط از شکل اول استفاده میشود.

آموزش اتصالات حرف ک و گ در خوشنویسی نستعلیق

سرکش ک گ گرد و نیم گرد کمی ایستاده تر است بنابر این اگر دو تا ک گ دنبال هم قرار بگیرند که یکی از آنها ک گ نیم گرد باشد میتوان سرکش آندو را به موازات هم قرار داد یا قانون خاص هرکدام را رعایت کرد.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (36)

سرکش ک گرد و نیم گرد کمی ایستاده تر است آنها را با هم مقایسه کنید

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (35) آموزش خوشنویسی حروف با قلم (35)

 

نکته: حرکت سوم این شکل قبل از ل بزرگ با نیم قلم نوشته میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (37)

شکل دوم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (29)

این شکل از اتصال ک در وسط کلمه کاملا مانند ک متصل در اول کلمه است (شکل اول اتصال در مطلب آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ک و گ )

کاربرد این حرف قبل از حروفی مانند “ک گ بزرگ الفی – الف – ل ” است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (30)

نکته:

قبل از حروف مذکور از دو شکل ک و گ استفاده میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (31)

ک گرد، همیشه قبل از ل بزرگ با نیم قلم نوشته میشود .

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (32)

اتصال همه حروف ب ک گ گرد با نوک قلم و به یک شیوه انجام میشود و ک گرد باید روی حرکت قبل سوار شود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (33)

شکل سوم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (33)

این شکل از ک مشترک بین حرف ل و ک است و آن را ک الفی نامگذاری کردند.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (25)

ب ک تحریر شده در تصویر دقت کنید، شبیه به الف متصل در آخر کلمه است با این تفاوت که ارتفاعش از سمت راست 2 نقطه و از سمت چپ 3 نقطه است و همانند الف به سمت راست مایل است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (26)

این توع اتصال از حرف ک قبل از سایر حروف کاربرد دارد.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (27)

طریقه نوشتن این شکل بدین گونه است که قلم به سمت بالا حرکت میکند و سپس بازگشت کرده و به حرف بعد متصل میشود و بهمنی جهت ضخامت آن از الف بیشتر است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (28)

اتصال این شکل به حروف بعد اشکال مختلفی دارد. همانند اتصالات شکل چهار از اقسام ک گ متصل به اول کلمه

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (17)

غیر از شکل آخر که با تمام قلم است، بقیه اشکال با نیم یا نوک قلم اجرا میشود.

ک گ الفی در وسط کلمه مایل است بخلاف اول کلمه که کاملا عمودی است

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (18)

دو شکل از حرف ک را با یک دیگر مقایسه کنید.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (19)

هنرجویان عزیز دقت کنید اتصال همه حروف ب ک گ الفی به یک شکل و با تمام قلم است.

اتصال  ک گ الفی به ی دایره ای و م بزرگ و مربعی و دندانه ما قبل از رزژ تقریبا حرکت زائد ندارند بلکه مستقیما به آنها وصل میشود .

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (20)

ک الفی در اول کلمه به  آموزش خوشنویسی حروف با قلم (23) (در صورتیکه متصل به کشیده نباشد) و آموزش خوشنویسی حروف با قلم (24) نیز بدون حرکت زاید وصل میشود اما اگر بعد از ه دو چشم کشیده باشد حرکت زاید دارد. آموزش خوشنویسی حروف با قلم (22)

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (21)

اما اتصال ک الفی در اول کلمه به  آموزش خوشنویسی حروف با قلم (23) و آموزش خوشنویسی حروف با قلم (24) در وسط کلمه و  با حرکت زاید است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (9)

ک گ الفی در وسط کلمه همانند اول کلمه از قسمت انتهایی به حرف بعد متصل میشود مگر در اتصال به حروف ح ج خ خ ه دو چشم در وسط کلمه – ه دو چشم در اول کلمه و م مربعی که میتواند از قسمت وسط به پایین نیز متصل شود

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (10)

شکل چهارم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (11)

این شکل از ک قبل از س و ش کشیده کاربرد دارد و تحریر ان با تمام قلم انجام می شود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (14)

تحریر این شکل از تحریر اتصال حرف ک با دو حرکت انجام میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (12)

از آنجایی که تحریر این شکل از ک گ شباهت زیادی با ل  دارد این شکل را ک-گ لامی نامگذاری کرده اند .

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (15)

نکته:

این شکل همان شکل سوم است با این تفاوت که مایلتر نوشته میشود.

تحریر این حرف بین “ک-گ” و “ل” مشترک است . به تصویر دقت کنید اگر سرکش وجود نداشته باشد ک همان ل خوانده میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (16)

شکل پنجم

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (1)

این اتصال از حرف ک با تمام قلم نوشته میشود و شباهت زیادی به حرف دال دارد و به همین دلیل است که آن را ک دالی نامگذاری کرده اند.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (2) آموزش خوشنویسی حروف با قلم (3)

تحریر ک دالی در دو حرکت انجام میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (4)

کاربرد این نوع اتصال از حرف ک در همه موارد کاربرد شکل سوم از این شکل نیز استفاده میشود.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (5)

اتصال این شکل به حروف بعد همانند شکل سوم به اشکال مختلفی است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (6)

غیر از شکل آخر که با تمام قلم نوشته میشود بقیه اشکال با نیم و یا نوک قلم است.

نکته:

جایگاه هرکدام از اشکال با مثال ها مشخص شده است.

آموزش خوشنویسی حروف با قلم (7)

هنر جویان عزیز دفت کنید اگر چند ک گ در پی هم بیایند به چند گونه قابل نگارش است و باید از اشکال مختلف ک گ بهره برد و از بکارگیری پی دی پی یک شکل پرهیز کرد.

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

آموزش خوشنویسی نستعلیق

آموزش خوشنویسی نستعلیق

در CD های آموزش خوشنویسی نستعلیق استاد شیرازی در ابتدا توضیحات لازم در مورد وسایل و ملزومات هنر خوشنویسی را میدهند که شامل موارد زیر می باشد:

قلم نیمرکب – دوات – قلمتراشقط زن – کاغذ و زیردستی .

سپس آموزش اسلوب خوشنویسی و خطاطی به شما آموخته میشود.

جهت سهولت در امر فراگیری آموزش ها به سه بخش مفردات و ترکیبات و قطعات تقسیم شده است که در هر بخش به طور کامل توضیحات و سرمشق ها ارائه شده است.

در این مجموعه جهت افزایش اطلاعات عمومی و شناخت مباحث تئوری خط برای شما عزیزان بخش هايي نیز به عنوان آشنایی با تاریخچه خوشنویسی و مشاهیر و اساتید خوشنویسی در نظر گرفته شده است.

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هزینه پستی رایگان

در خرید های بالای 50 هزار تومان هزینه ارسال رایگان است

ضمانت بازگشت وجه

یک هفته ضمانت برگشت مبلغ

ارسال پستی

ارسال سریع و ایمن به همه نقاط ایران

درگاه پرداخت مطمعن

بانک ملت / زرین پال / پارسیان

منو سریع
محصولات پر امتیاز
صفحات اجتماعی
خبرنامه

برای دریافت جدید ترین آموزش های نقاشی و خطاطی و …
برای دریافت ایمیل خود را وارد کنید

[mc4wp_form id=”145″]

هنرآباد 2019-2009©

تمامی حقوق محفوظ می باشد و کپی از آن پیگرد قانونی دارد