هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

خوشنویسی با قلم نی

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

تحریر حرف م به دو صورت جدا و متصل انجام میشود.  در این به آموزش خوشنویسی حرف م و اتصال آن در اول کلمه میپردازیم

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

م در حالت جداگانه با سه حرکت از قلم نوشته میشود و هر سه حرکت با تمام قلم انجام میشود.

حرکت اول شبیه به نقطه است

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت دوم شبیه به حرکت اول ی است

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت سوم  دم میم است که سر قلم به سمت پایین حرکت میکند و طول پنج نقطه و در انتها به آرامی پرتاب شده و یا با تکیه بر انسی قلم اجرا میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م  خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

دم میم یک حرکت خشک نیست بلکه دارای انعطاف و دور بسیار لطیفی است که دقت و تمرین زیادی می طلبد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت دوم به سمت پایین شیب دارد و در انتهای آن دم میم وصل میشود و البته شروع دم میم از داخل حرکت دوم است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

در حرکت دوم باید قلم در حرکت خود از نهایت ضخامت به نهایت نازکی برسد و قلم برداشته شده و دم میم وصل شود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

پس از انجام حرکت اول بدون برداشتن قلم باید حرکت دوم را از همان جا شروع کرد و لذا ضخامت جلو میم به اندازه ضخامت عرض زبانه قلم است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

م متصل در اول کلمه

اتصالات حرف م در اول کلمه دارای سه شکل خاص میباشد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

شکل اول

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

این شکل را میم گرد نامگذاری کرده اند و تحریر آن با تمام قلم انجام میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت دوم نیمی از حرکت اول را میپوشاند و به اندازه نصف عرض زبانه قلم از حرکت اول بیرون می ماند و مابقی در زیر حرکت دوم پنهان میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م  خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

کاربرد این حرف قبل از حروفی مانند “الف – ک گ بزرگ  و الفی – ل – دندانه گرد – ه آخر ” است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

به م تحریر شده در تصویر دقت کنید.

این شکل مشترک بین م و ه است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

قبل از ل بزرگ با نیم قلم نوشته میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

نکته این نوع از م قبل از ه آخر مرسوم نیست.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

شکل دوم

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

از آنجایی که این شکل از تحریر حرف م شباهت زیادی به نقطه دارد آن را م نقطه ای نامگذاری کرده اند و تحری آن با دو حرکت نوشته میشود.

حرکت اول

با تمام قلم نوشته میشود و شبیه به نقطه است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت دوم با نوک قلم است.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

کاربرد قبل از حروفی مانند ” ج – ح – چ – خ – م – ی – ی کشیده – ه وسط” میباشد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

حرکت دوم که میم را بحرف بعدی متصل میکند قبل از ه هفتی و عمود تیر خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م و قبل از ج چ ح خ و ی معکوس افقی تر خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م و در سایر موارد متعادل است.

قبل از ی معکوس از شکل سوم نیز میتوان استفاده کرد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

شکل سوم:

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

م مربعی نامگذاری شده و تحریرآن با نیم قلم و سه حرکت انجام میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

برای نوشتن این شکل بهتر است قلم پر مرکب باشد و در انجام حرکت اول تمام قلم روی صفحه قرار میگیرد اما حرکت با نیم قلم انجام میشود و بعداز حرکت دوم ، قلم برداشته شده و از داخل میم حرکت سوم انجام میگیرد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

کاربرد این شکل از اتصال حرف م قبل از سایر حروف و دندانه ها و کشیده ها میباشد.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

نکته:

این شکل قبل از رزژ با تمام قلم و با دو حرکت نوشته میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م   خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

قبل از دندانه گرد و ه آخر از دو شکل استفاده میشود

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

اتصال این شکل به حرف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.

خوشنویسی با قلم نی تحریر حرف م

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ