هنر آباد , آموزش نقاشی  , خط تحریری , خوشنویسی , گرافیک

خرید فروش سی دی آموزش نقاشی, خوشنویسی و خط تحریری با خودکار

فروش لوازم تخصصی خوشنویسی و نقاشی

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

خوشنویسی نستعلیق حرف ه آموزشی است که در این مطلب به آن میپردازیم

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

خوشنویسی حرف ه به دو صورت جدا و متصل انجام میشود

آموزش خوشنویسی نستعلیق حرف ه در حالت جدا

این حرف در خالت جداگانه با دو حرکت نوشته میشود.

حرکت اول:

شبیه به حرکت اول حرف د است و تحریر آن با تمام قلم انجام میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

حرکت دوم:

با نیم قلم نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

نکته

تحریر شکل کلی حرف ه بصورت مایل نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

هنرجویان عزیز به اثر زبانه قلم در تحریر حرف ه دقت کنید.

 

سفیدی وسط حرف ه به این شکل است و ارتفاع آن با اندازه تقریبا نصف عرض زبانه قلم است

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

نکته :

در تحریر حرف د و ه شباهت هایی وجود دارد ولی حرکت اول ه نسبت به حرکت اول د کمی خمیده تر است.

به تصویر زیر دقت کنید.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

 

ه متصل در اول کلمه

اتصالات حرف ه در اول کلمه به چهار شکل نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

شکل اول:

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این شکل زا اتصال حرف ه را ه ویرگولی نامگذاری کرده اند و حتما باید ویرگول زیر آن نوشته شود.

تحریر این شکل از اتصال حرف ه با نیم قلم و در دو حرکت انجام میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

به تصویر زیر دقت کنید . بازشده حرف ه ویرگولی به این صورت است.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این شکل دو برآمدگی دارد که برآمدگی دوم کمی پایین تر یا مساوی با برآمدگی اول است.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

کاربرد:

این حرف در اول همه کلمات بکار میرود مگر قبل از حروف “الف- دذ-رزژ-ک گ بزرگ و الفی- ل”

خوشنویسی نستعلیق حرف هخوشنویسی نستعلیق حرف ه

اتصال این شکل به حروف بعد به اشکال مختلفی انجام میشود.

جایگاه هرکدام از شکل ها را در مثال ها جستجو کنید.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

نوع 1 دارای اندازه های مختلفی است.

اگر این شکل قبل از کشیده قرار بگیرد و حرکت دومش بلند تر نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

به تصویر زیر دقت کنید.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

شکل دوم

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این شکل از اتصال حرف ه در اول کلمه را ه ویرگولی بزرگ نامگذاری کرده اند .

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

تحریر این حرف با تمام قلم انجام میشود و ویرگول دارد.

کاربرد این حرف قبل از رزژ است.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

نکته

قبل از حروف رزژ از شکل سوم نیز میتوان استفاده کرد اما مرسوم نیست.

شکل سوم

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

تحریر این اتصال از حرف ه با سه حرکت از قلم انجام میشود و آن را ه چشم گربه ای و یا ه دو چشم نامیده اند.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

حرکت اول با نیم قلم نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

حرکت دوم با یک شوم قلم انجام میشود

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

حرکت سوم با یک سوم یا نوک قلم نوشته میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

به تصویر ه دو چشم دقت کنید.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه خوشنویسی نستعلیق حرف ه

ارتفاع این حرف از سمت چپ بیشتر از سمت راست است.

دو چشم ه به این شکل است.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

ه دو چشم و یا ه چشم گربه ای در همه موارد قابل استفاده است بخصوص قبل از کشیده ها.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

اتصال این شکل به حروف بعد شکل های مختلف دارد

به حروف “الف-دذ-ک گ بزرگ و الفی- دندانه گرد” به یک حالت با تمام قلم وصل میشود مگر در اتصال ب ل بزرگ که با نیم قلم انجام میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

به تصویر دقت کنید ، گوشه سمت چپ پوشیده میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه   خوشنویسی نستعلیق حرف ه

اتصال به ه آخر – ر شمشیری و کشیده ها نیز با تمام قلم انجام میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

به تصویر نوشته از ه قبل از کشیده ها دقت کنید، تنها قسمت کمی از گوشه سمت چپ بیرون میماند.

اتصالش به سایر حروف با نوک یا نیم قلم است و اشکال مختلفی دارد.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

جایگاه هر یک از شکل ها را در مثال ها جست جو کنید.

شکل چهارم

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این شکل از اتصال حرف ه در اول کلمه را ه میمی نامگذاری کرده اند

تحریر این حرف با تمام قلم و در دو حرکت انجام میشود

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

ه میمی و م شباهت بسیار زیادی دارند و اگر در زیر ه ویرگول وجود نداشته باشد م خوانده میشود.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این اتصال از حرف ه قبل از حروفی مانند “الف- د ک گ بزرگ و الفی-ل- دندانه گرد ” کاربرد دارد.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

لازم است در تحریر حرف ه به نکات زیر دقت نمایید.

قبل از ل بررگ با نیم قلم نوشته میشود. خوشنویسی نستعلیق حرف ه حالت این شکل همانند ویرگول است  خوشنویسی نستعلیق حرف ه

قبل از حروف مذکور از شکل سوم نیز میتوان بهره برد.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

قبل از دندانه گرد از شکل سوم نیز میتوان استفاده کرد.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

قبل از رزژ علاوه بر شکل دوم مخصوص رزژ است شکل سوم نیز کاربرد دارد.

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

قبل از سایر حروف و قبل از کشیده ها و دندانه ها هم از شکل اول و سوم استفاده میشود

خوشنویسی نستعلیق حرف ه

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

خرید آموزش خط تحریر

 اهمیت هنر خوشنویسی

 نکات مقدماتی در آموزش خوش نویسی

 ساختار تمامی حروف در کلمه

 مراحل نوشتن سر طر و متن

 نکته ها در سطر نویسی

 تمرین سطر نویسی

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

ارسال دیدگاه


*

فید مطالب مجله اینترنتی هنر آباد

پیشـنهاد ویژه

  • مدل نقاشی,طرح نقاشی,مدل نقاشی رنگ روغن
  • خط تحریری - اموزش خط تحریری
  • اموزش طراحی - آموزش طراحی با مداد
  • آموزش نقاشی با آبرنگ