کد تخفیف از سایت هنر آباد فقط با ورود به ناحیه کاربری

شماره تماس : 09137218280

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق به شما کمک میکند که اتصالات کلمه را به صحیح ترین شکل ایجاد کنید

حروف دندانه دار “س ش بـ پـ تـ ثـ نـ یـ”

اگر در یک کلمه چند دندانه در پی هم بیایند باید چگونه تحریر شوند که علاوه بر زیبایی خوانا نیز باشد.

مثل نوشتن کلمات آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیقبه صورت آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیقعلاوه بر زشتی ناخوانا نیز هست.

برای رفع این مشکل دندانه گرد شاخص آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق وضع شده که در فواصل دندانه ها به کار میرود.

دندانه ها را از هم تفکیک کرده و کلمه را خوانا زیبا می‌کنند.

شبیه ممیز در اعداد.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

به دندانه گرد شاخص توجه کنید

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

 

باید توجه داشت که بعضی دندانه ها باید حتما نوشته شوند و بعضی نباید گرد نوشته شوند و در بعضی موارد از هر دو شکل گرد و غیره گرد می توان استفاده کرد.

مثلا کلماتی مثل:  آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق   باید حتما دندانه گرد به کار رود و نوشتن آنها به صورت  آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق   غلط است اما در کلماتی مثل می‌توان از دندانه گرد بهره نبرد و آنها را به اینصورت نوشت  آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق و در بسیاری موارد به کارگیری دندانه گرد صحیح نیست مثل کلمات آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق  که نوشتن این کلمات به صورت  آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق  این غلط است

 

تفضیل مطلب

تذکر مقصود از دندانه در این قسمت دندان های غیر س-ش است.

دو دندانه در اول کلمه

دو دندانه در اول کلمه هیچگاه گرد نمی شود آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق مگر قبل از ب پ ت ث بزرگ و س ش بزگ که حتما باید دندانه دوم گرد شود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

نوشتن کلمات فوق آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق  به صورت غلط است.

 

دو دندانه د وسط کلمه

قبل از ش-س و ن بزرگ دندانه دوم می‌شود

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از ب پ ت ث  هم دندانه اول را میتوان کرد و هم دندانه دوم را.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از سایر حروف و قبل از کشیدها دندانه اول گرد می شود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

سه دندانه در اول کلمه

قبل از س ش – ن بزرگ دندانه سوم گرد می‌شود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از ب پ ت ث بزرگ یا دندانه دوم می شود یا دندانه سوم

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از سایر حروف و قبل از کشیده های دندانه دوم گرد میشود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

سه دندانه در وسط کلمه

قبل از س ش و ن بزرگ دندان از اول و سوم گرد می شود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از ب پ ت ث یا دندانه دوم فقط گرد میشود یا دندانه اول و سوم با هم

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از سایر حروف و قبل از کشیده ها دندانه دوم گرفته می‌شود .

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

چهار دندانه به بالا در اول  یا وسط کلمه

قبل از س ش و ن بزرگ  دندانه قبل از س ش و ن گرد میشود و دندانه های دیگر یک در میان گرد می شوند.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از ب پ ت ث بزرگ دندانه قبل از ب پ ت ث هم می تواند گرد باشد و هم غیر گرد و سایر دندانه‌ها یک در میان گرد می شوند

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از سایر حروف و قبل از کشیده‌ ها دندانه قبل از آنها نباید گرد شود و سایر دندانه ها یک در میان گرد می شوند.

در اول کلمه

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

 

در وسط کلمه

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قانون کلی

از آنچه تاکنون نوشتیم می‌توان این قانون کلی را استنباط کرد که دندانه قبل از ش س و ن بزرگ حتماً باید گرد شود و دندانه قبل از ب پ ت ث هم می تواند گرد باشد و هم غیر گرد و دندانه قبل از سایر حروف و قبل از کشیده ها نباید گرد شود.

و دیگر اینکه دندانه ها باید یکی در میان گرد شوند هیچگاه دو دندانه گردی به دنبال هم نمی آید مگر دندانه‌های س ش حکم جدا دارد

گرد شدن دندانه های ش

گاهی دندانه از اول یا سوم  س ش  گرد می شود و این زمانی است که دو یا چند ش س بلافاصله پی در پی هم بیایند.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اگر بعد از آن س ش ها دندانه ای دیگر باشد دو حالت دارد.

1- ش ها در اول کلمه باشند که در این صورت دندانه اول ش س گرد میشود.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

2- س ش ها در وسط کلمه باشند که در آن صورت هم دندانه سوم س ش اول را میتوان گرد کرد و هم  دندان اول س ش دوم را

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اگربین ش س ها دندانه دیگری هم باشد حتما باید آن دندانه گرد شود نه دندانه س ش

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اگر بعد از س ش یک دندانه دیگر باشد اگر بعد از آن دندانه حروف ب پ ت ث بزرگ یا س ش یا ن بزرگ باشد آن دندانه حتما گرد میشود

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اگر حرف بعد از آن دندانه سایر حروف باشد آن دندانه گرد نمی‌شود بلکه اشکال مختلفی دارد که در حرف ب پ ت ث گذشت

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اگر بعد از س ش دو یا چند دندانه باشد در آن صورت اگر بعد از دندانه ها س ش و ن بزرگ باشد باید دندانه گرد به گونه ای تنظیم شود که دندانه قبل از ش و ن گرد باشد، دندانه قبل از ب پ ت ث  را  می توان  گرد قرار داد و هم غیر گرد.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

و اگر  بعد از دندانه ها سایر حروف کشیده باشد باید دندانه گرد را بگونه ای تنظیم کرد که دندانه قبل از آن گرد نباشد.

اگر فاصله بین دندانه ها یا حرف س ش را بکشیم نیاز ما به دندانه گرد برطرف یا کم خواهد شد

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

قبل از س وش و ن بزرگ حتی اگر یک دندانه هم باشد گرد میشود

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

دندانه گرد در بعضی مواقع به خصوص در تک دندانه ها با تمام قلم نوشته می‌شود و در این حالت شبیه به دال است.

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

اما در اکثر مواقع با دو سوم یا سه چهارم  قلم نوشته میشود

آموزش تحریر دندانه ها در خوشنویسی نستعلیق

این فصل از آموزش های خوشنویسی سایت هنر آباد برگرفته از کتاب رموز خوشنویسی نوشته شده توسط سید مهدی محمودی میباشد.

______________________________________________________________________

آموزش خط نستعلیق و اموزش خوشنویسی نستعلیق

مدرس دوره:استاد مجتبي شريفي مدرس انجمن خوشنويسان ايران

محصولي كاربردي براي دوره هاي مبتدي تا ممتاز

تهيه كننده و كارگردان: حامد عشقي

تاييد شده توسط استاد علي شيرازي

آموزش خط نستعلیق-خوشنویسی

متن تائيديه استاد علي شيرازي ، استاد ارشد انجمن خوشنويسان ايران ، درباره مجموعه آموزش خط نستعليق هنرمند گرامي مجتبي شريفي بدين شرح است:

 لوح فشرده آموزش خط نستعليق و آموزش خط تحريري هنرمند جوان و بسيار عزيز آقاي مجتبي شريفي ملاحظه گرديد، اين DVD آموزشي بدرستي ميتواند در جهت آموزش صحيح و معرفي هنر خوشنويسي بسيار مفيد باشد.

“روان نويسي” اين جوان شايسته و هنرمند از ويژگيها و امتيازات اين لوح فشرده است.

نورپردازي مناسب،‌شرح و توضيح دقيق و در عين حال مختصر و مفيد و همچنين انتخاب زاويه مناسب فيلمبرداري جهت تسلط ديد هنرجو نيز از امتيازات بعدي اين لوح فشرده آموزشي است.

توفيق تهيه كنندگان و اين جوان هنرمند آرزوي منست.

جهت تهیه این محصول میتوانید از لینک زیر اقدام نمایید

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%b3%d8%aa%db%8c

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هزینه پستی رایگان

در خرید های بالای 50 هزار تومان هزینه ارسال رایگان است

ضمانت بازگشت وجه

یک هفته ضمانت برگشت مبلغ

ارسال پستی

ارسال سریع و ایمن به همه نقاط ایران

درگاه پرداخت مطمئن

بانک ملت / زرین پال / پارسیان

هنرآباد 2019-2009©

تمامی حقوق محفوظ می باشد و کپی از آن پیگرد قانونی دارد